Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
8021 536b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viadzony dzony
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
8867 a637 500
Reposted fromsiedem siedem viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl